top of page
Intakegesprek
U kunt zich aanmelden voor een eerste afspraak na doorverwijzing van de huisarts, kinderarts, CLB, kind en gezin of op eigen initiatief. Bij de eerste intake wordt gevraagd om een klevertje van de mutualiteit en het kinevoorschrift mee te brengen. 

Tijdens een eerste gesprek worden de moeilijkheden en bezorgdheden van de patiënt gesitueerd. Bij de aanmelding van uw kind komen in dit eerste contact zowel ouder als kind aan bod, om de hulpvraag zo specifiek mogelijk te bepalen. 
Afhankelijk van de hulpvraag kan er onmiddellijk therapie opgestart worden. ( Ademhalingskinesitherapie-bobaththerapie-revalidatie) 

Motorisch onderzoek
Voortvloeiend uit de hulpvraag worden de nodige gestandaardiseerde en genormeerde testen afgenomen om de sterktes en zwaktes van het kind in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens kan er een individueel begeleidingsplan opgesteld worden.

Scoring en verslaggeving
Er wordt een uitgebreid verslag opgemaakt met observaties, scores, conclusies en advies. Aan de hand van dit verslag kunnen andere betrokken partijen (artsen, leerkrachten, zorgcoördinator, CLB,..) op de hoogte gebracht worden van de onderzoeksresultaten, om een zo goed mogelijke samenwerking en begeleiding te bekomen.

Adviesgesprek
De resultaten van het onderzoek worden met de patiënt/ouders besproken en het verslag wordt indien gewenst ook doorgegeven aan de betrokken partijen( huisarts, pediater, specialist arts, school, CLB).

Behandeling
Indien gewenst start de therapie van uw kind. Dit zal steeds op een individuele manier gebeuren, zo kan de therapie specifiek afgestemd worden. Gedurende de behandeling zal er ook voortdurende afstemming plaatsvinden door gerichte observaties en indien nodig tussentijdse gesprekken met de betrokken partijen (huisarts, specialist arts, ouders, de leerkracht, de zorgjuf, CLB,…).

Evaluatie
Op regelmatige tijdstippen worden de behandelingsdoelstellingen geherevalueerd en worden de vorderingen van de patiënt/uw kind besproken.
bottom of page